A. WERKWIJZE PEER REVIEW

 

  1. De beslissing over de publicatie van een artikel in het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht wordt genomen door de redactie en steunt op de beoordeling van twee anonieme reviewers aangeduid door de redactie.
  2. De bijdrage wordt door de auteur rechtstreeks bezorgd aan de redactiesecretaris, die de tekst doorstuurt naar de door de redactie aangeduide reviewers (dit kunnen ook leden van de redactie zijn). De reviewers maken een kort verslag op dat wordt besloten met een advies over de opname van de bijdrage. Dit advies kan gunstig, voorwaardelijk gunstig of ongunstig zijn. Alle bijdragen worden onderworpen aan de peer review, ook de kortere praktijkgerichte bijdragen.
  3. Een gunstig advies houdt in dat de ingestuurde bijdrage zonder essentiële aanpassingen in het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht kan worden gepubliceerd.
  4. Wanneer wordt besloten tot een voorwaardelijk gunstig advies, geeft de reviewer aan op welke punten de bijdrage dient te worden aangepast of aangevuld om voor opname in aanmerking te komen.
  5. Een ongunstig advies betekent dat de bijdrage niet vatbaar is voor publicatie in het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht en dat wijzigingen aan de tekst evenmin daarvoor zullen volstaan.
  6. De hoofdredacteur beslist op basis van de opmerkingen van de reviewers over de verderzetting van het publicatieproces. Bij verderzetting worden de opmerkingen van de reviewers aan de auteurs doorgestuurd voor gebeurlijke aanpassing en bijwerking.

 

B. AUTEURSINSTRUCTIES

 

1. Vormelijke vereisten

Bijdragen worden aangeleverd in platte tekst (i.e. zonder/minimale opmaak) in lettertype Arial, met lettergrootte 10, met enkele interlinie.
Rechtsleerartikels hebben idealiter een omvang van 10 à 15 bladzijden (45.000 tot 68.000 lettertekens, spaties inclusief).
Bij gebruik van randnummers dienen deze doorlopend gebruikt te worden en moeten ze duidelijk zijn aangeduid. De indeling in alinea’s moet eveneens duidelijk zijn: gelieve hiervoor steeds een harde return te gebruiken.

 

2. Citeerwijzen en afkortingen

V&A - Juridische verwijzingen en afkortingen (Mechelen, Kluwer, 2012)

 

3. Spelling

Er wordt gebruikgemaakt van de nieuwe officiële spelling.

 

4. Schema’s en afbeeldingen

Het gebruik van tabellen is toegestaan, voor zover ze met de tabelfunctie van Word werden aangemaakt.

 

5. Voetnoten

De voetnoten worden per artikel doorlopend genummerd en worden ingevoegd met het automatische voetnotensysteem van het Word-programma.

 

6. Timing

Teksten dienen ingeleverd te worden bij de redactiesecretaris (filipe.vanhuylenbroeck@integratie-inburgering.be) binnen de deadline vooropgesteld door de redactiesecretaris.

 

7. Drukproeven

Alle proeven worden grondig nagezien door de uitgever.
Auteurs ontvangen alleen op uitdrukkelijk verzoek afzonderlijk een drukproef van hun bijdrage. De maximale termijn voor terugzending van de drukproef bedraagt, in voorkomend geval, vier werkdagen.