Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafel



in het laatste nummer ( 37 ) : 2018 - 1.


Gezinshereniging - ouder van een Belgisch kind - BGV - art. 40ter Vw. - art. 8 EVRM - gezinscel - affectieve en financiële banden - verwerping.

Datum: 20-04-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 185.649 -


Niet-begeleide minderjarige - NBMV - BGV - meerderjarig geworden - art. 8 EVRM - belangenafweging - privéleven opgebouwd in België - integratie - vernietiging.

Datum: 27-04-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 186.144 -


BGV - terugleiding naar de grens - vasthouding - openbare orde - UDN - prima facie - art. 3 EVRM - erkend staatloze - MTHEN - schorsing.

Datum: 27-07-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 190.138 -